Pharmaceuticals


กลุ่มสินค้าประเภทยา จะต้องมีการบ่งบอกข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้ยาและเอกสารกำกับยา ดังนั้นฉลากแบบหลายชั้น (Multilayer Label) จะช่วยตอบโจทย์กลุ่มสินค้าประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์จะต้องเหมาะกับสภาพอากาศของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ยาที่ต้องเก็บในห้องอุณหภูมิต่ำ ตลอดจนสีของวัสดุพิมพ์จะต้องเป็นสีที่สามารถอ่านข้อความได้ง่ายและชัดเจน

Contact us

 
 

Food & Beverages

Personal Care & Beauty Products

Others

Pharmaceuticals

Household Products

Nutraceuticals

Lubricants